Veelgestelde vragen

Doelstelling MTVP

Wat zijn de beoogde doelstellingen van MTVP?

In de leidraad zijn vijf doelstellingen geformuleerd:

 • betere kwaliteit van zorg;
 • hogere patiënttevredenheid;
 • meer werkplezier;
 • beheersen zorgkosten (minder verwijzingen en voorschriften);
 • betere samenwerking met het netwerk.

Hoe worden de doelstellingen gemonitord?

De AHa en zorggroepen gaan geen aparte KPI’s vastleggen, om te voorkomen dat je als praktijk meer administratieve lasten krijgt. Wel zullen wij de inzet en impact op verschillende manieren volgen.

Zo monitoren de zorggroepen

Zorggroepen:

 • leggen vast welke interventies op welke kernelementen door iedere praktijk worden geïmplementeerd.
 • houden bij dat alle praktijken in de loop van 2 jaar in ieder geval de samenwerking met het sociaal domein hebben opgepakt.
 • houden bij dat praktijken deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen.
 • zorgen voor uitwisseling van best practices tussen praktijken en wijkgroepen onderling.

Vanuit de ervaring met Krachtige Basiszorg en Spiegelaar weten we hoe waardevol het is om goede werkwijzen, data en ervaringen met elkaar te delen. Het is fijn dat we daarvoor de bestaande structuur van de wijkgroepen kunnen gebruiken. Wijkgroepcoördinatoren en -voorzitters agenderen dit regelmatig in de wijkgroepbijeenkomsten.

Zo monitort de AHa

De AHa zorgt op stedelijk niveau voor:

 • patiënttevredenheidsonderzoek (patiëntenquête)
 • enquête werkplezier medewerkers huisartsenzorg

Voor het patiënttevredenheidsonderzoek proberen wij waar mogelijk aan te sluiten bij de onderzoeken voor de praktijkaccreditatie. Zo worden patiënten niet onnodig dubbel belast met vragenlijsten (met een lage respons tot gevolg).

Voor zowel het patiënttevredenheidsonderzoek als de enquête werkplezier medewerkers huisartsenzorg gaan we als volgt te werk:

 • Binnen twee maanden na de start van praktijken zetten wij een nulmeting uit onder patiënten en medewerkers huisartsenzorg.
 • Een jaar later volgt een 1-meting.
 • Aan het einde van het tweede jaar volgt de slotmeting.

Voorwaarden

Wat als ik al doe wat er wordt gevraagd voor MTVP?

Je kunt ook starten met MTVP als je al een gemiddelde spreekuurtijd hebt of andere kernelementen toepast. Je vult dan alsnog het praktijkplan in. Daarin omschrijf je bij het minimale aantal interventies hoe je de huidige kennis of toepassing ervan gaat opfrissen of intensiveren. Het plan dient in lijn te zijn met de voorwaarden en het regioplan.

Hoe wordt gecontroleerd of mijn praktijkplan aan de voorwaarden voldoet?

Wij (ROHA) vragen de praktijkplannen op zodat wij geluiden uit de praktijken kunnen ophalen, onze diensten kunnen aanpassen en goede voorbeelden kunnen delen.

We controleren niet of de beschrijvingen in de plannen voldoen aan de voorwaarden; we gaan uit van de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van elke praktijk.

Zilveren Kruis kan ook steekproefsgewijs praktijkplannen opvragen.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de gekozen interventies uit mijn praktijkplan uitvoer?

Wij (ROHA) houden een overzicht bij met alle praktijken, de gekozen interventies en de gewenste ondersteuning vanuit de ROHA. We monitoren de uitvoering van de interventies met onze ondersteuning en de intervisie tijdens de wijkgroepen.

Hoe doe ik mee met intervisie? En hoe vaak is dat?

We hebben de wijkgroepcoördinatoren gevraagd ruimte in te plannen voor intervisiemomenten specifiek voor MTVP. In de leidraad staat niks over een minimum aantal keer of andere voorwaarden voor intervisie. De afspraak is dat we bestaande intervisiestructuren (de wijkgroepbijeenkomsten) kunnen gebruiken. Als MTVP op de agenda komt bij de wijkgroepen dan voldoe je aan de voorwaarden van intervisie. Er hoeven geen extra wijkgroepbijeenkomsten gepland te worden.


Deelname en instroomprocedure

Deelname aan MTVP is geen verplichting. Je kiest er als praktijk zelf voor.

Wanneer kan ik starten met MTVP?

Als praktijk kun je nu al beginnen met de gekozen interventies die je in je praktijkplan hebt beschreven. Vanaf 1 juli ondersteunt de ROHA bij een aantal MTVP-interventies. Als je gebruik wil maken van onze ondersteuning, vragen we je om je uiterlijk op 16 juni aan te melden via onze website. Lukt het je niet om per 1 juli in te stromen? Je kunt nog instromen op de volgende instapmomenten: 1 oktober 2023, 1 januari 2024, 1 april 2024, 1 juli 2024 en 1 oktober 2024. Zodra je weet welk instapmoment haalbaar is en ondersteuning van de ROHA wenst, kun je dit doorgeven via mtvp@rohamsterdam.nl.

Ik wil deelnemen aan MTVP. Hoe meld ik me aan?

Mail ons via mtvp@rohamsterdam.nl. Wij kunnen je verder helpen.


Interventies

Uit welke interventies kan ik kiezen?

Je kunt kiezen uit alle interventies in de leidraad. De ROHA biedt ondersteuning bij een aantal interventies. Je bent uiteraard niet verplicht om hiervoor te kiezen.

Zijn er verplichte interventies?

Het is verplicht om binnen het kernelement Samenwerken de interventies ‘Samenwerking met buurtteam’ en ‘Welzijn op Recept’ op te pakken.

Mag ik meerdere interventies per onderdeel kiezen?

Ja, dat mag. Je bent verplicht je te houden aan het minimum aantal interventies per onderdeel. Je vindt de minimum aantallen bij Definitie en hoofdpunten, en in de leidraad.

Wat als ik (recent) één of meerdere interventies al heb uitgevoerd?

Je moet een verplicht aantal interventies per jaar uitvoeren (zie leidraad). Dit geldt ook als je het minimum aantal interventies in eerdere jaren al hebt uitgevoerd. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om je kennis weer op te frissen.

Bij welke interventies biedt de ROHA ondersteuning?

Bekijk de ondersteuning vanuit de ROHA bij interventies.


MTVP en de wijkgroep

Waarom een wijkgerichte aanpak?

We adviseren je om in wijkverband te kiezen voor interventies. Dat heeft drie redenen:

 • Uit evaluatiegesprekken met praktijken is naar voren gekomen dat ze graag meer willen samenwerken met collega’s in de wijk.
 • Een belangrijk onderdeel van MTVP is intensieve samenwerking met het sociaal domein.
 • Volgens het regioplan is het verplicht om te kiezen voor de interventies ‘Welzijn op Recept’ en ‘Samenwerking met het buurtteam’.

MTVP biedt je de kans om samenwerking in de wijk te versterken.

Wat als ik (nog) niet in een wijkgroep zit?

Dan is dit een mooie kans om je er wel bij aan te sluiten! Kijk voor meer informatie bij huisartsenwijkgroepen.


Overige vragen

Hoe zit het met Toekomstbestendige Huisartsenzorg 2023?

Het inhoudelijke programma van TBHZ komt terug in de interventies van MTVP. Als je meedoet aan MTVP hoef je dus alleen MTVP te verantwoorden met een jaarplan (praktijkplan) en jaarverslag. Je mag TBHZ gewoon declareren.

Mijn praktijk doet al mee aan Krachtige Basiszorg. Wat nu?

Praktijken die Krachtige Basiszorg (KB) financiering krijgen kunnen in 2023 niet meedoen met MTVP. Ook de praktijken die starten in 2023 niet.

Voor 2024 zal de AHa hier opnieuw over onderhandelen met Zilveren Kruis.

Praktijken met Krachtige Basiszorg zijn wel aangemeld voor TBHZ. Zij mogen daarom wel TBHZ 2023 declareren.

In juli 2023 hebben de opgegeven praktijken de eerste kwartaalvergoeding voor MTVP rechtstreeks vanuit de ROHA ontvangen (€2,96 per ION per kwartaal). Vanaf het vierde kwartaal konden sommige praktijken de vergoeding zelf declareren bij Zilveren Kruis. Vanaf januari 2024 wordt de vergoeding verhoogd (€3,14 per ION per kwartaal), en gaat elke deelnemende praktijk zelf declareren bij Zilveren Kruis.

Op 21 juni jl. is het NZa advies gepubliceerd, waarin staat dat de NZa de minister adviseert om voor 2024 geen wijziging in de bekostiging MTVP-vorm te geven (zelfde bekostiging als in 2023). Zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743278_22/1/. Als redenen geeft de NZa aan; onvoldoende tijd voor een gedegen analyse en de inhoudelijke afspraken uit de Leidraad MTVP kunnen hiermee goed worden gecontinueerd. Vooral de rust voor de implementatie van MTVP staat voorop. De NZa benoemt de structurele bekostiging voor 2025. De minister neemt het NZa advies over (21 juni jl.).

Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/21/kamerbrief-over-nza-advies-structurele-bekostiging-meer-tijd-voor-de-patient
De zorgverzekeraars hebben de continuering van de S3-bekostiging in 2024 toegezegd. InEen kan zich – alles overwegende – vinden in de lijn van de NZa en minister. De afspraken uit de leidraad MTVP kunnen worden uitgevoerd. InEen heeft begrip voor de teleurstelling van de LHV, dat er nog geen zicht is op structurele bekostiging in 2024. InEen vindt het belangrijk dat er snel overeenstemming is over structurele bekostiging voor 2025.


Staat jouw vraag er niet bij?

Misschien kun je deze vinden op de website van het LHV.

Heb je nu al een (dringende) vraag? Mail deze dan naar mtvp@rohamsterdam.nl.