Missie en visie

Gedeelde visie

ROHA-praktijken verschillen sterk van elkaar, maar onderschrijven allemaal de visie van de ROHA. Huisartsen die lid worden, moeten expliciet aangeven dat zij achter de missie en visie staan.

Onderdelen missie en visie

Belangrijke onderdelen van de missie en visie van de ROHA zijn:

  • ROHA-praktijken bieden optimale zorg die voldoet aan professionele standaarden. De zorg is afgestemd op de persoon en niet alleen op het behandelen van de aandoening. Protocollen zijn daarbij niet leidend maar dienend.
  • ROHA-praktijken ondersteunen de zelfregie van patiënten. Zij bieden hiervoor onder andere communicatie via het patiëntenportaal en consulten via beeldbellen.
  • ROHA-praktijken werken samen met andere zorgverleners in de nulde, eerste en tweede lijn, onder meer in MDO’s. Uitgangspunt is om verwijzingen waar mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door de tweede lijn te consulteren. Zorg wordt zo dicht mogelijk bij huis geboden, zonder dat praktijken overbelast raken.
  • Het is wenselijk dat ROHA-huisartsen deelnemen aan wijkgroepen om de kwaliteit van hun zorg te borgen en verbeteren (door intercollegiale toetsing) en om de samenwerking in wijken te verbeteren.
  • Het ROHA-bureau ondersteunt praktijken in brede zin om dit mogelijk te maken. Het bureau kiest daarbij een praktijkgerichte, steunende en persoonlijke aanpak.