Privacybeleid

ROHA faciliteert huisartspraktijken bij het leveren van doelmatige en kwalitatief goede (keten-) zorg aan patiënten met één of meerdere chronische aandoeningen. Ketenzorg wil zeggen dat verschillende zorgverleners samenwerken om zo optimale en persoonsgerichte zorg aan te kunnen bieden. ROHA streeft naar een persoonsgerichte en volgens de nieuwste medische inzichten georganiseerde zorg in goede samenwerking met de partners uit de eerste, tweede lijn en nulde lijn.

ROHA werkt voortdurend aan (innovatieve) verbeteringen van de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de (keten-) zorgprocessen waarmee de patiënt verantwoorde zorg ook in de toekomst dicht bij huis kan verkrijgen.

Privacy

ROHA vindt het belangrijk om zorgvuldig met de privacy van patiënten en de aangesloten huisartsenpraktijken en ketenpartners (de betrokkenen) om te gaan. Daarnaast heeft ROHA op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde plichten en hebben betrokkenen, van wie gegevens verzameld worden, bepaalde rechten. Tevens gelden voor de gezondheidszorg specifieke regels uit onder andere de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ROHA B.V. Hoogte Kadijk 143, Amsterdam
Email: privacy@rohamsterdam.nl

ROHA zal op grond van veranderende wetgeving of inzichten de privacyverklaring kunnen wijzigen. Op de website van ROHA vindt u altijd de laatste versie.

ROHA en de gegevens van de patiënt

Bij ROHA worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de behandeling bij de huisarts te waarborgen en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling in het kader van uw chronische ziekte. ROHA doet tevens mee aan wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren.

Hoe gaat ROHA met uw gegevens als patiënt om?

Wanneer u in zorg komt bij de huisarts, neemt de huisarts uw gegevens op in het Huisarts Informatiesysteem (HIS). Wanneer u in het kader van een of meerdere chronische aandoeningen periodieke begeleiding ontvangt wordt uw toestemming gevraagd om uw gegevens (uit het HIS) te delen met het Keten Informatie Systeem (KIS). De informatie die van specifiek belang is voor de behandeling van uw chronische aandoening wordt zo uitgewisseld tussen het HIS en het KIS. Op deze manier werkt de huisarts en / of praktijkondersteuner steeds met de juiste gegevens om optimale zorg te kunnen bieden.
Via het KIS is het ook mogelijk gegevens uit te wisselen met mede-behandelaren (de zogenaamde. ketenpartners). Door het uitwisselen van gegevens met ketenpartners krijgt u zorg die goed op elkaar afgestemd is, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een diëtist. Wanneer u naar de diëtist verwezen wordt geeft u hier toestemming voor. De diëtist kan via het KIS een klein stukje van uw gegevens inzien, alleen dat deel wat noodzakelijk is om adequate zorg te kunnen leveren.

Ook kunnen er gegevens gedeeld worden met medisch specialisten. Daarbij gaat het om een (consultatie) vraag van uw huisarts aan een medisch specialist. Doordat een medisch specialist kort mee kan kijken in uw dossier kan hij of zij de vraag van uw huisarts adequaat beantwoorden. Op deze manier hoeft u niet direct naar het ziekenhuis voor een aparte afspraak en kan uw zorg meestal worden voortgezet in de huisartsenpraktijk.

Waarvoor worden uw gegevens verzameld?

De rol van ROHA bestaat uit ondersteuning en monitoring. Het betreft ondersteuning van de huisarts bij het leveren van ketenzorg en monitoring van de kwaliteit van de ketenzorg. Ook neemt ROHA de financiële afhandeling van de ketenzorg voor haar rekening. ROHA is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens in het Keten Informatie Systeem (KIS) .

Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:

 • voor de financiële afhandeling van de zorg door de aangesloten
 • ketenpartners en leveranciers (huisarts, diëtist, podotherapeut, fundusleverancier);
 • voor kwaliteitsbewaking van de ketenzorg in de praktijk;
 • voor ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs en voorlichting.

ROHA en de gegevens van de ketenpartners

ROHA werkt nauw samen met verschillende ketenpartners. Met deze ketenpartners hebben wij samenwerkingscontracten. Voor deze samenwerking is het noodzakelijk om de gegevens van deze ketenpartners vast te leggen. Dit doen wij in ons beveiligd CRM systeem.

ROHA en ontvangen gegevens voor evenementen en dienstverlening

Persoonsgegevens die in het kader van een ROHA-event of ROHA-dienstverlening worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het aangegeven doel. Na afloop van het event of wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de dienstverlening, worden deze verwijderd.

ROHA website en de gegevens van de bezoekers

Communicatie met onze ketenpartners verloopt grotendeels via de website. ROHA verwerkt persoonsgegevens voor een goed werkende website en informatie bulletin. Het informatie bulletin gebruikt ROHA om haar keten- en samenwerkingspartners te informeren over veranderingen en verbeteringen van de ketenzorg.

Lees de verklaring over privacy en cookies

Voorwaarden waaronder ROHA uw persoonsgegevens verzamelt

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen ROHA hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en het waarborgen van optimale kwaliteit

Hoe lang bewaart ROHA uw gegevens?

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar, conform de WGBO (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht van u om zich in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier in het HIS. Dit patiëntendossier valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. ROHA heeft geen toegang tot het HIS, en bij vragen hierover kunt u zich wenden tot uw huisarts.

Bij uw huisarts heeft u recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Juridische kaders waarbinnen de ROHA uw persoonsgegevens verwerkt

ROHA verwerkt persoonsgegevens in het kader van kwaliteitsverbetering in de zorg (Wkkgz). Ook levert ROHA regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Gegevensuitwisseling met onderzoeksinstituten gebeurt binnen de geldende juridische kaders.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen ROHA zijn opgenomen in het zogenaamde verwerkingsregister. Een uittreksel van de door ROHA verzamelde persoonsgegevens, inclusief het doel en de grondslag hiervoor kunt u opvragen bij de Functionaris voor de gegevensbescherming van ROHA (zie contactgegevens hier onder).

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of klacht over de verzameling van uw persoonsgegevens? Stuur een mail naar: privacy@rohamsterdam.nl
Wanneer u een klacht omtrent de verzameling van uw persoonsgegevens heeft, kunt u ook een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag