Kwaliteitsbeleid

Op basis van wetenschappelijke standaarden en protocollen

De zorgprogramma’s van de ROHA zijn gebaseerd op wetenschappelijke NHG-standaarden en stedelijke afspraken. Die zijn vertaald in protocollen en indicatoren voor de verschillende zorgprogramma’s. Hierbij zijn expertteams betrokken met onder meer kaderhuisartsen. Praktijken en ketenpartners in de zorgprogramma’s volgen geadviseerde scholing.

De specifieke standaarden, indicatoren, scholingen en expertteams voor zorgprogramma’s vind je op de pagina’s van de zorgprogramma’s.

De ROHA faciliteert praktijken om goede kwaliteit te leveren

De ROHA faciliteert je praktijk om goede kwaliteit van zorg te leveren op de thema’s van de zorgprogramma’s én daarbuiten. De ROHA organiseert scholing , houdt je op de hoogte van ontwikkelingen en vertaalt die naar de praktijk, en ondersteunt je praktijk bij de organisatie van de zorg, zodat medewerkers zich op de kwaliteit kunnen richten. Ook organiseren en faciliteren we intervisie waar praktijkmedewerkers van elkaar leren om hun kwaliteit te verbeteren en wijkgroepen waar huisartsen van elkaar leren en verbeterafspraken maken.

Samen leren in plaats van verantwoorden

De ROHA is betrokken bij de kwaliteit in je praktijk en gaat daarover in gesprek als daar aanleiding voor is. Bij de chronische zorgprogramma’s monitoren we de indicatoren. We maken deze niet leidend, maar kijken situationeel en praktijkgericht: kwaliteit verbeteren is maatwerk. Bij het zorgprogramma BOA gelden geen indicatoren, maar delen praktijken jaarlijks hun ervaringen in een stedelijke monitor. Het doel daarvan is om van elkaar te leren.

We nemen indicatoren serieus én we hebben vertrouwen in de professionele autonomie en kundigheid van onze praktijken. Bovendien willen we de bureaucratie en administratieve lasten voor praktijken – die toch al een hoge werkdruk hebben – beperken. Daarnaast beseffen we dat kwaliteit van persoonsgerichte zorg veel kanten heeft en moeilijk te vatten is in alleen indicatoren. Dit sluit aan bij het manifest Het Roer Moet Om en de visie van Jan Kremer, professor patiëntgerichte innovatie.

De ROHA verbetert kwaliteit met de PDCA-cyclus

De ROHA monitort kwaliteitsthema’s en mogelijke verbeterpunten, met hulp van inhoudelijke experts. Dat doen we onder meer via de indicatoren en andere informatie uit cKIS van Caresharing, door verslagen van intervisies en huisartsenwijkgroepen te bekijken, door gesprekken te voeren met praktijken en via de ROHA-raad. Op basis van de signalen maken we verbeterplannen, die we waar nodig steunen met financiering. Vervolgens voeren we de plannen uit, monitoren en evalueren we het effect ervan op de kwaliteit, en sturen we waar nodig bij. Daarmee doorlopen we de hele plan-do-check-act-cyclus (PDCA).

De ROHA zet ook proactief in op kwaliteitsverbetering. Dat doen we onder meer met ons team digitalisering en innovatie en in specifieke projecten.